8 czerwca 2024

Podpisanie aktu notarialnego – na co zwrócić uwagę?

Zdjęcie do tekstu - Podpisanie aktu notarialnego

Każde przeniesienie własności nieruchomości, musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego. Za jego prawidłowe sporządzenie odpowiada notariusz bądź – w wyjątkowych przypadkach – asesor notarialny. Na co zwrócić uwagę, przy podpisywaniu tego dokumentu?

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, potwierdzającym dokonanie określonej czynności prawne. Umowę taką sporządza notariusz w oparciu o uzyskane od stron umowy informacje, przedstawione dokumenty i zaświadczenia. Potwierdza on również ich prawdziwość. Do obowiązków notariusza należy powiadomienie odpowiedniego wydziału sądu o zaistniałej czynności prawnej, ze wskazaniem wprowadzenia zmian w księdze wieczystej danej nieruchomości. 

Akt notarialny zawierany jest najczęściej w sytuacjach, gdy wymaga tego prawo bądź wtedy, gdy życzą sobie tego zainteresowani. W przypadku sprzedaży mieszkania i podpisania docelowej umowy bez zachowania jej urzędowego charakteru, jest ona nieważna.

Rodzaje praw do mieszkania – czym się różnią?

Co zawiera akt notarialny?  

W akcie muszą się znaleźć takie dane jak: 

  • data i miejsce sporządzenia dokumentu; 
  • dane notariusza; 
  • dokładne dane osób fizycznych (nazwy i siedziby osób prawnych) biorących udział w akcie;
  • ewentualne oświadczenia stron, z powołaniem się, w razie potrzeby, na przedstawione dokumenty; 
  • informacja o dokonaniu czynności prawnej – ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż; 
  • cena sprzedaży i potwierdzenie jej uiszczenia; 
  • stwierdzenie faktów oraz istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu (na żądanie stron); 
  • wniosek do sądu o założenie księgi wieczystej dla lokalu i wpisanie nabywców;
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; 
  • podpisy osób biorących udział w czynności oraz świadków obecnych przy jego sporządzaniu.

Co należy sprawdzić?

Akt notarialny finalizuje transakcję, dlatego musimy mieć pewność, że to co jest w nim zawarte, w 100% zgadza się ze stanem faktycznym. Dlatego też upewnijmy się ostatecznie, że mieszkanie, które kupujemy, należy do sprzedającego. Dowodem może być, na przykład, umowa notarialna sprzedaży (rynek wtórny) albo umowa z deweloperem oraz akt ustanowienia własności (rynek pierwotny). Właściciel czasem dysponuje również notarialną umową darowizny albo aktem notarialnym, który potwierdza nabycie spadku.

Sprawdźmy też, czy mieszkanie nie jest współwłasnością oraz czy nie ma w księdze wieczystej wpisanej służebności. Dodatkowo poprośmy właściciela o zaświadczenia potwierdzające, że w mieszkaniu nie jest zameldowana żadna osoba oraz że nie ma zaległości w opłatach za czynsz, czy też podatku od nieruchomości. Gdy właściciel prowadzi działalność gospodarczą w sprzedawanym lokalu, dobrze jest uzyskać dokument potwierdzający, że nie ma on zaległości w urzędzie skarbowym i ZUS-ie. Sprawdzenie tych dokumentów możemy zlecić notariuszowi.

Przed samym podpisem

Przed podpisaniem akt notarialny musi zostać odczytany przez notariusza lub inną osobę w jego obecności. W trakcie tej czynności notariusz ma obowiązek zapytać, czy obie strony dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie dokumentu, a także czy jego treść jest zgodna z ich wolą.

Jeżeli występują jakiekolwiek wątpliwości, notariusz musi je przystępnie wyjaśnić stronom. Na żądanie klientów mogą też zostać odczytane załączniki do aktu. Notariusz powinien sporządzić akt notarialny w sposób zrozumiały i przejrzysty. Ma on również obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz osób, dla których podpisanie tego aktu może powodować skutki prawne.

Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę mieszkań na sprzedaż na https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/warszawa/