22 maja 2024

Opłata adiacencka – co trzeba o niej wiedzieć?

Zdjęcie do tekstu - Opłata adiacencka

Nie każdy właściciel nieruchomości wie, że istnieje coś takiego jak opłata adiacencka. Niektórzy z kolei mylą ją z opłatą planistyczną. Co warto wiedzieć o opłacie adiacenckiej?

Czym jest opłata adiacencka?

Opłata adiacencka to należność, jaką – w szczególnych przypadkach – trzeba uiścić w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Mowa tutaj m.in. o stworzeniu warunków odpowiednich do podłączenia się do infrastruktury technicznej takiej, jak sieć wodociągowa czy kanalizacyjna. Opłata adiacencka dotyczy także wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału czy też scalenia.

Kto decyduje o nałożeniu opłaty adiacenckiej?

O ustaleniu opłaty adiacenckiej decyduje wójt gminy lub – odpowiednio burmistrz i prezydent miasta. Organ właściwy dla danej miejscowości może nałożyć ją za każdym razem, kiedy zostanie wybudowana tam infrastruktura techniczna czy też nowa droga. Tak jak już wspomnieliśmy, ustalenie opłaty może mieć miejsce także na skutek podziału lub scalenia nieruchomości, kiedy wpływa to na możliwość jej lepszego zagospodarowania, a co się z tym bezpośrednio wiąże, zwiększa jej wartość.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty adiacenckiej jest ustalana procentowo na drodze uchwały wydawanej przez radę gminy. Tutaj trzeba jednak wspomnieć, że organ ten nie ma pełnej dowolności. W ustawie o gospodarce nieruchomościami zostały wskazane maksymalne progi stawek. To znaczy, że rada gminy nie może ich przekroczyć. Istotne jest, że stawki procentowe są różne w zależności od tego, z jakimi rodzajami zdarzeń są związane.   Nie mogą też wynieść 0%, ponieważ oznaczałoby to rezygnację gminy z dodatkowych dochodów.

Księga wieczysta mieszkania – co zawiera?

Podział na wniosek właściciela

Kiedy nieruchomość zyskuje na wartości na skutek jej podziału, w przypadku kiedy wnioskuje o to właściciel, maksymalna stawka adiacencka wynosi 30%. To oznacza, że konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości, czyli różnicy między wartością obecną a poprzednią. Warto wiedzieć, że stawka ta obowiązuje także w przypadku, gdy o podział wnioskuje użytkownik wieczysty. Jest jednak jeden warunek. Wcześniej musi on uregulować zobowiązania z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Scalenie i podział w celu lepszej konfiguracji

Inna stawka adiacencka obowiązuje w przypadku, kiedy wzrost wartości nastąpił na skutek scalenia i podziału nieruchomości dzięki czemu zyskała korzystniejszą konfigurację. Jej właściciel jest wtedy zobowiązany do uiszczenia opłaty, która nie może być wyższa niż 50% wzrostu wartości. Co istotne, podczas szacowania wartości bieżącej i przeszłej nie uwzględnia się m.in. zasadzeń, za które wypłacono odszkodowanie.

Budowa urządzeń infrastruktury technicznej

W ostatnim przypadku, czyli kiedy wartość nieruchomości wzrośnie na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, konieczne jest uiszczenie opłaty adiacenckiej w wysokości nie większej niż 50% różnicy jej wartości. Co istotne, właściciel może pomniejszyć aktualną wartość nieruchomości o koszty, jakie poniósł w związku z budową.