8 czerwca 2024

Umowa z pośrednikiem nieruchomości – na co zwrócić uwagę?

Zdjęcie do tekstu - Umowa z pośrednikiem nieruchomości

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami według obowiązujących obecnie przepisów musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Reguluje ją Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. Zawiera ona bardzo dokładne wytyczne dotyczące tego jakie zapisy obowiązkowo powinny się w niej znaleźć. Jednymi z najważniejszych są zobowiązania pośrednika i zamawiającego.

Dobrze skonstruowana umowa – czyli jaka?

W umowie pośrednictwa agent, zwany najczęściej “Pośrednikiem”, zobowiązuje się do wykonania dla klienta, zwanego najczęściej “Zamawiającym”, czynności, które doprowadzą do podpisania umowy danego typu (np. umowy sprzedaży). Klient zaś zobowiązuje się do zapłacenia agentowi wynagrodzenia.

Umowa pośrednictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aby jeszcze lepiej zabezpieczyć interesy klienta, każdy pośrednik nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli wykonuje on czynności przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rozciąga się również na szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Umowa pośrednictwa musi być skonstruowana w sposób jasny i przejrzysty zwłaszcza dla zamawiającego. Nie może ponadto zawierać klauzul niedozwolonych, czyli takich zapisów, które zostały wykluczone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako naruszające interesy klienta i niezgodne z dobrymi obyczajami.

Sprzedaż mieszkania z pośrednikiem – czy warto?

Co powinno się znaleźć w umowie pośrednictwa?

Najważniejszymi elementami, które powinny się znaleźć w umowie pośrednictwa są:

 • data i miejsce zawarcia umowy;
 • imiona i nazwiska stron oraz ich adresy
 • oznaczenie 
 • dokładne dane dotyczące nieruchomości, będącej przedmiotem umowy oraz jej opis
 • ustalenie ceny nieruchomości
 • określenie rodzaju umowy (otwarta lub na wyłączność) oraz jej celu (sprzedaż, kupno, wynajem nieruchomości)
 • zakres zadań pośrednika
 • wynagrodzenie pośrednika
 • czas trwania umowy
 • podpis obu stron umowy, bez którego dokument będzie nieważny;
 • wskazanie sądu, w którym – w przypadku problemów – strony będą dochodziły swoich racji

Umowa pośrednictwa – na co uważać?

Umowę zawartą z pośrednikiem nieruchomości należy dokładnie przeczytać. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na ewentualne klauzule niedozwolone. Szczególne wątpliwości wzbudza umowa pośrednictwa na wyłączność. Może ona zawierać klauzule niedozwolone uprawniające biuro nieruchomości do określenia lub podwyższenia wynagrodzenia już po jej zawarciu, bez przyznania klientowi prawa do odstąpienia. W dokumencie tym może się znaleźć także informacja, że konsument jest zobowiązany do zapłaty agencji honorarium nawet wtedy, gdy pośrednik nie wykona zapisów zawartych w umowie lub zrobi to nienależycie.

W przypadku, gdy mamy podejrzenia, że umowa zawiera klauzule niedozwolone, możemy skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, lub jednej z finansowanych z budżetu państwa organizacji, do których należą: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Stowarzyszenie dla Powiatu. O tym, czy dany zapis jest niedozwolony, decyduje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.